Beach Clear Green 735621

Algemene 
voorwaarden 
voor 
zakelijke 
bestellingen

1. Definities en toepasbaarheid

Dopper:Dopper B.V., In Nederland opgericht en geregistreerd met KvK-ondernemingsnummer 57084556
Statutaire zetel:Gonnetstraat 26, 2011 KA Haarlem
Btw-nummer:NL-852431466B01
E-mail:info@dopper.com
Telefoonnummer:+ 31 (0) 23 – 737 044 5
Klant:de partij die met Dopper een koopovereenkomst sluit voor de aankoop van Producten en/of diensten van Dopper.
Producten:de in de koopovereenkomst genoemde producten.
Missie:De missie van Dopper is om mensen in staat te stellen herbruikbare waterflessen te verkiezen boven wegwerpwaterflessen, om de wateren van onze wereld te beschermen. Door onderwijs aan te bieden, onderzoek te financieren en bewustzijn te creëren over plasticvervuiling. En door een duurzaam alternatief te bieden voor waterflessen voor eenmalig gebruik: een herbruikbare Dopper-fles om kraanwater uit te drinken. Toegang tot veilig water is essentieel in dit scenario. Daarom zet elke fles ook projecten in werking voor schoon drinkwater in Nepal. Als gecertificeerde B Corporation gebruikt Dopper zijn bedrijf om het goede te doen en verwacht dat zijn partners (dat bent u!) dezelfde toewijding tonen om een positieve impact te hebben op hun werknemers, gemeenschap, milieu en klanten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Dopper en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57084556.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en opgenomen in alle met Dopper overeengekomen koopovereenkomsten, op alle aanbiedingen en offertes van Dopper en op door Dopper geleverde leveringen en diensten.

2. Bestellingen

2.1. De Klant kan op een van de volgende beperkte manieren een bestelling plaatsen: 1) via de ordershop, 2) per e-mail of 3) via een Dopper-verkoopvertegenwoordiger.

2.2. Positieve impact maken staat centraal bij alles wat we doen. We zijn op een missie om een einde te maken aan verpakt water door mensen aan te moedigen kraanwater te drinken. Daarom werken we samen met organisaties met dezelfde visie: een planeet met schoon water voor iedereen, waar plasticvervuiling tot het verleden behoort. Daarom accepteren we geen verzoeken van:

 • Olie-, gas-, kernenergie- en mijnbouwbedrijven.
 • Bedrijven die actief zijn in de wapen-, gok-, tabaks-, alcohol-, drugs- of seksindustrie.
 • Drankbedrijven die hun product(en) aanbieden in plastic wegwerpflessen of verpakkingen die plastic bevatten.
 • Dierentuinen en dierenopvangcentra die niet EAZA-geaccrediteerd zijn.
 • Politieke of religieuze partijen/programma’s

Ook accepteren we geen verzoeken om schokkende, schadelijke of aanstootgevende afbeeldingen of symbolen op onze flessen te printen. Tot slot behouden wij ons het recht voor om niet samen te werken met bedrijven waarvan de bedrijfsvoering niet strookt met onze eigen missie en visie, maar waarvan de branche hierboven niet is genoemd. Het is niet toegestaan om bedrukte Dopper-flessen te verkopen zonder voorafgaande toestemming van Dopper B.V.

Onze missie is enorm belangrijk voor ons. Net als de fles die onze missie verspreidt. Daarom zijn er enkele do’s en don’ts met betrekking tot het beoogde gebruik van aangeschafte Dopper-flessen.

Do's:

 • Dopper-flessen als duurzaam cadeau-met-een-verhaal voor werknemers
 • Dopper-flessen als duurzaam cadeau-met-een-verhaal voor relaties

Don'ts:

 • In lijn met onze missie willen we overconsumptie voorkomen. Daarom doen we niet mee aan ‘Koop & Krijg’-acties

2.3. Dopper zal de volgende minimale bestelhoeveelheden aanhouden:

 • 60 eenheden voor drukwerkaanvragen;
 • Verzendkosten: op verzoek.

2.4. Dopper heeft het recht om een verzoek om een Product af te drukken te weigeren. Dopper accepteert geen verzoeken om schokkende, schadelijke of aanstootgevende afbeeldingen of symbolen af te drukken.

2.5. Na ontvangst van de bestelling van de Klant stuurt Dopper per e-mail een orderbevestiging naar de Klant. Deze orderbevestiging bevat onder meer een kopie van de bestelling, een kopie van deze toepasselijke algemene voorwaarden, een bevestiging of de bestelde producten al dan niet op voorraad zijn en de verwachte niet-bindende leveringsdatum.

3. Inspectie van de orderbevestiging

3.1. Wanneer de Klant de orderbevestiging heeft ontvangen, is de Klant verplicht om de bevestiging te controleren op fouten of ontbrekende elementen.

3.2. Eventuele fouten in de orderbevestiging of noodzakelijke wijzigingen in de orderbevestiging moeten zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 1 werkdag nadat de orderbevestiging door de Klant is ontvangen, aan Dopper worden meegedeeld.

3.3. De levertijd voor gedrukte bestellingen is ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van de goedkeuring van de orderbevestiging en betaling van het totale orderbedrag.

3.4. Dopper is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fouten, ontbrekende elementen of andere onopgemerkte afwijkingen nadat de orderbevestiging door de Klant is goedgekeurd.

4. Prijzen

4.1. De prijzen vermeld in elke prijslijst en in de bestelling van Dopper zijn exclusief btw en gebaseerd op levering af fabriek Incoterms 2020 in het magazijn van Dopper in Zaandam, Nederland. Als zodanig zijn alle kosten, rechten, heffingen, belastingen en lasten verschuldigd na levering, bijvoorbeeld door transport naar de Klant, voor risico en rekening van de Klant.

4.2. Dopper is verplicht btw te berekenen voor alle verkopen in Nederland. In het geval dat de Klant buiten Nederland gevestigd is, kan Dopper een intracommunautaire levering overeenkomen. De Klant vrijwaart Dopper voor alle schade, verlies en/of kosten die Dopper mochten lijden doordat de Klant niet naar behoren is geregistreerd voor btw of soortgelijke belastingdoeleinden en/of voor het geval dat de Klant onjuiste gegevens aan Dopper heeft verstrekt of de gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

4.3. Dopper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Offertes van Dopper hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de offertedatum.

5. Gebruik van producten

5.1. De Klant mag de Producten alleen gebruiken voor de met Dopper gesloten koopovereenkomst en onder de voorwaarden die in de betreffende overeenkomst zijn uiteengezet. De Klant mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dopper, het/de Product(en), de verpakking, productspecificaties of enige andere informatie die daarop wordt weergegeven, op geen enkele manier veranderen of wijzigen.

5.2. De Klant mag het product voor doorverkoop niet aan een detailhandelaar of een andere derde partij doorverkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dopper. Gedrukte Doppers kunnen worden gebruikt als een duurzaam visitekaartje en kunnen gratis worden overhandigd aan medewerkers, klanten en andere contacten. Verder kan het product niet worden gekocht voor een Buy&Get-promotie van welke aard dan ook.

5.3. Elk gebruik van de naam Dopper of handelsmerken die Dopper bezit, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dopper. URL's met de naam Dopper en handelsmerken voor SEA-doeleinden (Google AdWords) mogen niet worden gebruikt.

5.4. Foto's of teksten op de website van Dopper mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dopper.

6. Uitvoering van het contract

6.1. Alle verplichtingen die Dopper aangaat zijn verplichtingen om alles in het werk te stellen, geen verplichtingen om een resultaat te bereiken.

7. Annulering of wijziging

7.1. Alle verzoeken om annulering of wijziging van de bestelling moeten worden gedaan voordat Dopper de factuur verzendt en moeten als schriftelijk verzoek zijn ingediend door de Klant bij Dopper.

7.2. Dopper behoudt zich het recht voor om het annulerings- of wijzigingsverzoek naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren.

7.3. In het geval van een volledige of gedeeltelijke annulering van een bestelling, behoudt Dopper zich het recht voor om 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling in rekening te brengen.

7.4. Alle resterende bestellingen worden automatisch bewaard gedurende het seizoen, behalve na schriftelijke kennisgeving van de Klant.

8. Levering en vervoer

8.1. Vanaf de levering draagt de Klant het risico voor de verkochte Producten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de levering EXW (af fabriek) Incoterms 2020 gedaan, d.w.z. vanaf het magazijn van Dopper in Zaandam, Nederland. De eigendomsoverdracht van de verkochte Producten vindt plaats onder de opschortende betalingsvoorwaarden door de verkochte Producten bij levering uitsluitend onder de controle (en niet in het bezit) van de Klant te plaatsen.

8.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat de overeengekomen levertijd in na ontvangst door Dopper van de betaling voor de te leveren Producten. Na ontvangst van de betaling zal Dopper de Klant informeren dat hij de bestelde producten binnen 3-4 werkdagen kan ophalen. Dopper zal de bestelde producten vrij van bezwaring en speciale kosten leveren door de bestelde producten in bezit te geven aan de Klant in het magazijn van Dopper in Zaandam, Nederland.

8.3. Indien Dopper de verkochte Producten niet binnen de overeengekomen leveringstermijn aan de Klant levert, dient de Klant Dopper schriftelijk in gebreke te stellen en een verdere termijn van niet minder dan veertien dagen te verlenen om de verkochte Producten te leveren.

8.4. Vertraging in levering ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om resterende leveringen te accepteren en te betalen. Als de levering van Producten wordt vertraagd door verzuim in de betaling van de aankoopprijs, vertraging in de ontvangst van verzendinstructies, betalingsdocumenten, vereiste inspectie, exportvergunning of -autorisatie of een andere oorzaak waarvoor Dopper niet verantwoordelijk is, worden kosten voor overliggeld en opslag door de Klant betaald.

8.5. Na het eerste verzoek van Dopper is de Klant verplicht de gekochte Producten in ontvangst te nemen. Indien de Klant de gekochte Producten niet na het eerste verzoek van Dopper in ontvangst neemt, zal Dopper de verkochte Producten voor rekening en risico van de Klant bewaren.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Dopper behoudt het eigendom van de aan de Klant verkochte/geleverde Producten totdat de Klant de volledige aankoopprijs voor deze Producten heeft betaald.

9.2. De Klant mag de geleverde Producten niet anderszins vervreemden, bezwaren, in vruchtgebruik geven, mengen of permanent op andere goederen aanbrengen.

9.3. De Klant zal de geleverde Producten verzekeren tegen brand, explosie, waterschade en diefstal. Na het eerste verzoek van Dopper zal de Klant de verzekeringspolis aan Dopper ter beschikking stellen. Na het eerste verzoek van Dopper verpandt de Klant zijn vordering uit hoofde van voornoemde verzekeringspolis aan Dopper.

9.4. De Klant zal Dopper informeren in het geval dat beslag wordt gelegd op de Producten die worden geleverd en eigendom zijn van Dopper en de Klant zal Dopper alle informatie verstrekken die Dopper nodig acht voor het opheffen van de beslaglegging op de geleverde Producten. De Klant dient Dopper de kosten van het opheffen van de beslaglegging te vergoeden.

9.5. Indien Dopper uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant heeft ingestemd dat vooruitbetaling niet vereist is en Dopper niet binnen 10 dagen na de datum/verzending van de factuur de volledige aankoopprijs ontvangt, kan Dopper de geleverde Producten terugvorderen door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Klant. Deze verklaring heeft tot gevolg dat de aankoop wordt geannuleerd en het recht van de Klant om het eigendom van de geleverde Producten te behouden/verkrijgen wordt beëindigd. Indien Dopper haar recht op het indienen van een klacht moet uitoefenen en de geleverde Producten terugvordert, dan zal – zonder dat Dopper een voorafgaande ingebrekestelling hoeft te sturen – de Klant een boete van 15% van de overeengekomen koopprijs (inclusief btw) krijgen, onverminderd Doppers recht om vergoeding te vorderen voor de door hem geleden schade als gevolg van het vervallen van de koopprijs en het niet leveren van prestaties aan elkaar.

9.6. In het geval dat de Klant failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, heeft het terugvorderen door Dopper geen gevolgen indien de curator/beheerder de koopprijs betaalt, alsmede de contractuele boete(s) die verschuldigd is/zijn binnen een door Dopper gestelde termijn of voor zover zekerheid is gesteld voor deze betaling.

9.7. De rechten van Dopper zoals beschreven in dit artikel vervallen niet door het verstrijken van de tijd, maar alleen door betaling van de volledige aankoopprijs (plus eventuele verschuldigde boetes) door de Klant.

10. Betaling

10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Klant alle (herhaalde) bestellingen vooraf betalen (vooruitbetaling) binnen 10 dagen na het verzoek/de ontvangst van de factuur van Dopper. Dit is een definitieve/absolute betalingstermijn.

10.2. De Klant is verplicht de koopprijs te betalen door betaling van het verschuldigde bedrag op de door Dopper aangegeven bankrekening, onder vermelding van de door Dopper aangegeven betalingsreferenties.

10.3. Dopper zal een factuur opstellen voor elke bestelling (en (gedeeltelijke) levering) en deze naar de Klant sturen. Dopper kan de facturen per e-mail naar de Klant sturen.

10.4. Indien de Producten niet binnen 10 dagen na verzoek van Dopper door de Klant worden betaald, worden de Producten niet gereserveerd voor, noch geleverd aan de Klant, tenzij Dopper schriftelijk bij de Klant heeft aangegeven dat vooruitbetaling niet vereist is en de partijen schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.

10.5. De Klant betaalt alle facturen en de aan Dopper verschuldigde bedragen in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

10.6. De Klant dient klachten over de juistheid van de factuur binnen 10 dagen na de datum/verzending van de factuur schriftelijk aan Dopper te sturen. Het recht om een klacht in te dienen over de juistheid van de factuur vervalt bij het verstrijken van deze termijn. Als de Klant tijdig en met goede reden een klacht indient, zal Dopper de onjuiste factuur crediteren en een nieuwe factuur naar de Klant sturen. Eventuele bezwaren tegen het gefactureerde bedrag schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10.7. De Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten of te vertrouwen op verrekening, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dopper.

10.8. Indien Dopper de koopprijs niet binnen de overeengekomen betalingstermijn ontvangt, is de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval komen onder meer de volgende rechten toe aan Dopper, zonder dat Dopper een voorafgaande ingebrekestelling aan de Klant hoeft te sturen:

 • het achterhouden van de Producten die aan de Klant moeten worden geleverd;
 • vanaf de datum van ingebrekestelling tot de datum van volledige betaling kan Dopper aanspraak maken op betaling van rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met 1% per maand;
 • naast betaling van de verschuldigde hoofdsom en de verzuimrente heeft Dopper recht op vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten. Indien de Klant de overeengekomen betalingstermijn niet haalt, is de Klant – zonder dat Dopper een voorafgaande ingebrekestelling hoeft te sturen – een boete verschuldigd van 15% van de hoofdsom die verschuldigd is (inclusief btw), onverminderd het recht van Dopper om de werkelijk door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen;
 • Indien Dopper een dagvaarding moet betekenen op het adres van de Klant, dan zal – zonder dat Dopper een voorafgaande ingebrekestelling hoeft te sturen – de Klant een extra boete van 15% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief btw) oplopen, onverminderd Dopper’s recht om de door hem daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te vorderen (inclusief, maar niet beperkt tot, griffierechten en advocaatkosten, beslagkosten en daadwerkelijk gemaakte uitkeringen).
 • Na het eerste verzoek van Dopper zal de Klant nadere zekerheid stellen en Dopper inzicht geven in haar activa, crediteuren en debiteuren, zodat Dopper de openstaande vordering op de Klant kan verhalen door deze nadere zekerheid zo nodig af te dwingen. Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan het wettelijke recht van Dopper om conservatoir/executoriaal beslag te leggen op de activa van de Klant.
 • Dopper heeft het recht om alle vorderingen met een geldwaarde die de Klant jegens Dopper heeft, te verrekenen met vorderingen die Dopper of alle met Dopper verbonden ondernemingen op enigerlei wijze jegens de Klant hebben. Indien de Klant op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, wordt onder ‘Klant’ verstaan alle ondernemingen die tot die groep behoren.
 • De Klant geeft Dopper hierbij voorafgaande toestemming om de vorderingen die Dopper op de Klant heeft over te dragen of te verpanden.

11. Klachten

11.1. De Producten worden, met inachtneming van dit artikel, aan de Klant geleverd zonder het recht op retournering.

11.2. De geleverde Producten voldoen aan de koopovereenkomst indien de Producten de in de bestelling vermelde kenmerken (kleur/hoeveelheid) en de voor normaal gebruik als waterfles (element) noodzakelijke kenmerken hebben. Bij normaal gebruik in overeenstemming met de voorschriften van Dopper is de economische levensduur van de waterfles plus accessoires minimaal twee jaar vanaf de levering. Dopper accepteert geen bestellingen die Producten vereisen met kenmerken die nodig zijn voor enig ander specifiek gebruik.

11.3. Zodra de Klant de gekochte Producten in bezit neemt, moet de Klant controleren of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen specificaties/kenmerken. Als de geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties/kenmerken, kan de Klant van Dopper eisen dat hij overgaat tot levering van de ontbrekende Producten of tot vervanging van het/de geleverde Product(en). Alle andere rechten en rechtsmiddelen genoemd in de Nederlandse wet (in geval van levering van een niet-conform product, bv. (gedeeltelijk) ontbinding van de order/koopovereenkomst, schadeclaim indienen etc.) zijn hierbij uitgesloten.

11.4. De Klant kan zich niet langer beroepen op de niet-conformiteit van de geleverde Producten met het contract indien hij Dopper daarvan niet in kennis stelt:

 • Voor zichtbare afwijkingen/defecten: binnen tien dagen na levering voor afwijkingen/defecten die bij de in artikel 11.3 bedoelde ingangscontrole/-inspectie worden ontdekt, of die in dat stadium ten minste hadden moeten worden ontdekt; en
 • Voor verborgen afwijkingen/defecten: binnen tien dagen na het moment waarop de Klant de afwijking/het defect ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • Rechtsvorderingen en verweren, op basis van feiten die de bewering zouden rechtvaardigen dat de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met het contract, vervallen één jaar na de kennisgeving verzonden in overeenstemming met deze clausule.

11.5. Klachten kunnen worden gericht aan uw Speciale Dopper Sales Manager.

11.6. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Klant jegens Dopper niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1. In het geval dat Dopper op grond van de koopovereenkomst of de wet jegens de Klant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt zoals uiteengezet in dit artikel.

12.2. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dopper, is Dopper nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de Klant of derden.

12.3. Dopper is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade (gevolgschade c.q. gederfde winst). Gederfde winst, gederfde verkoop of andere schade op basis van gederfde toekomstige winststromen of gederfde voordelen/besparingen komen niet in aanmerking voor vergoeding door Dopper.

12.4. Voor zover Dopper overeenkomstig artikel 12.2 aansprakelijk kan worden gesteld, is Dopper slechts gehouden tot herstel van de schade die de Klant heeft geleden door handelen of nalaten van Dopper in zoverre aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schade is toerekenbaar aan Dopper aangezien de schade ontstaat door schuld van Dopper of krachtens de wet voor diens rekening en risico komt;
 • Dopper is in verzuim geweest zoals genoemd in artikel 6:74 lid 2 BW;
 • De schade is niet (mede) het gevolg van een omstandigheid die te wijten is aan de lijdende partij;
 • De gebeurtenis die tot de schade heeft geleid heeft niet mede tot een voordeel voor de Klant geleid;

12.5. In het geval dat niet is voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel, is Dopper niet verplicht de schade te herstellen zoals door de Klant gevorderd wordt.

12.6. De te herstellen schade kan bestaan uit verlies aan eigendom, eigendomsrechten en belangen en andere schade, ermee rekening houdend dat verlies aan eigendom, eigendomsrechten en belangen het geleden verlies omvat, maar niet de gederfde winst. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op de winst die Dopper ontnomen is.

12.7. Dopper heeft een (product-)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om haar aansprakelijkheidsrisico’s te dekken. In het geval dat de Klant schade lijdt waarvoor Dopper aansprakelijk is, zal Dopper na het eerste schriftelijk verzoek van de Klant de vordering tot betaling van schade indienen bij de verzekeraar van Dopper, met het verzoek om vergoeding van de door de Klant geleden schade. Indien de verzekeraar van Dopper de verzekeringsclaim aanvaardt en de door de Klant geleden schade vergoedt, bestaande uit het door hem geleden verlies, zal de Klant Dopper het toepasselijke eigen risico van Dopper vergoeden.

12.8. In het geval dat de (product-)aansprakelijkheidsverzekering van Dopper geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Dopper beperkt tot de daadwerkelijk door Dopper ontvangen aankoopprijs (exclusief btw) met betrekking tot de geleverde Producten die de schade hebben veroorzaakt.

12.9. De Klant doet hierbij afstand van zijn recht om een andere schadevergoeding te vorderen dan voor de schade die bestaat uit het door hem geleden verlies in verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, voor zover het geleden verlies aan deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

12.10. Rechtsvorderingen en verweren op basis van feiten die de stelling dat de Klant schade heeft geleden waarvoor Dopper aansprakelijk is, zouden rechtvaardigen, vervallen na een periode van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop de schade is ontstaan.

13. Intellectueel eigendom

13.1. Dopper heeft het exclusieve recht om door hem geproduceerde auteursrechtelijk beschermde werken (zoals concepten, tekeningen en ontwerpen) openbaar te maken en te reproduceren.

13.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van en met betrekking tot de Producten, de website van Dopper, samples, flyers en alle andere (marketing-)materialen die Dopper aan de Klant levert, behoren toe aan Dopper.

13.3. De Klant heeft een niet-exclusief recht om de door Dopper ter beschikking gestelde handelsna(a)m(en), logo’s en (marketing-)materialen te gebruiken in de promotie en reclame van de Producten zoals overeengekomen in, onder voorbehoud van en voor de duur van de koopovereenkomst.

13.4. De Klant zal de gebruiksrechten van de Handelsmerken, handelsn(a)am(en), symbolen, logo's, (marketing-)materialen en andere intellectuele eigendomsrechten van Dopper die zijn verleend onder de koopovereenkomst niet in sublicentie geven, overdragen of anderszins behandelen. De Klant zal niets doen of nalaten te doen bij het gebruik van de Handelsmerken, handelsn(a)am(en), symbolen, logo's en (marketing-)materialen die hun geldigheid, onderscheidend vermogen en reputatie, en/of de goodwill en het merkimago van Dopper negatief kunnen beïnvloeden.

13.5. De Klant zal Dopper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als hij zich bewust wordt van een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de Handelsmerken, handelsna(a)m(en), symbolen, logo's of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Product door een derde partij.

13.6. Het is de Klant niet toegestaan om de Producten geheel of gedeeltelijk te veranderen of te wijzigen, te vervormen of te verwijderen, of merkmarkeringen of identificatiemarkeringen die op de Producten en/of verpakking zijn aangebracht of letters, nummering of insignes die op de Producten en/of verpakking zijn aangebracht te bedekken.

13.7. Indien Dopper, in opdracht van de Klant, bepaalde werken/beeldrechten/tekstrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de Klant gebruikt, garandeert de Klant dat hij beschikt over een voldoende recht/voldoende licentie voor het gebruik van de gebruikte intellectuele eigendomsrechten. Indien er toch een vordering van derden tegen Dopper wordt ingesteld wegens onrechtmatig gebruik van/inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zal de Klant Dopper volledig vrijwaren tegen aansprakelijkheid en indien nodig Dopper volledig schadeloos stellen.

14. Privacy

14.1. Bij het aangaan van een overeenkomst en voor de uitvoering van de overeenkomst verzoekt Dopper de Klant om diens persoonsgegevens te verstrekken. Dopper zal deze gegevens gebruiken voor de bevestiging van de overeenkomst, de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, relatiebeheer en marketing, bijv. de Klant informeren over relevante Producten en diensten van Dopper.

14.2. Dopper bewaart gegevens van de Klant in zijn eigen programma voor klantrelatiebeheer. Op deze manier kan Dopper klanten zo goed mogelijk van dienst zijn en kan Dopper ervoor zorgen dat op maat gemaakte aanbiedingen naar de juiste doelgroep worden gestuurd.

14.3. De Klant stemt ermee in en aanvaardt hierbij dat Dopper de gegevens van de Klant gebruikt en opslaat in zijn eigen programma voor klantrelatiebeheer voor de doeleinden die zijn bepaald in artikel 14.1. In het geval dat de Klant zijn voornoemde goedkeuring wil beëindigen, kan een e-mail worden verzonden naar info@dopper.com.

14.4. Dopper geeft ook het recht om de bedrijfsgegevens van de Klant te gebruiken voor meer gedetailleerde achtergrondcontroles om risico's te beheren voordat overeenkomsten worden ondertekend.

14.5. De Klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar klantinformatiebestand en eventuele details te corrigeren indien nodig.

14.6. Bij het bezoeken van de website van Dopper wordt het IP-adres van de Klant geregistreerd. Dit is alleen voor navigatiedoeleinden, zodat Dopper de best bezochte pagina's en de meeste gekochte producten kan analyseren en de functionaliteit van de hele website en de inhoud ervan kan verbeteren. Cookies worden alleen gebruikt om het gebruik van de website van Dopper te optimaliseren en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

14.7. Dopper zal alleen e-mailadressen gebruiken die zijn verstrekt voor marketing- of servicedoeleinden. Als de Klant geen promotionele aanbiedingen of nieuwsbrieven wil ontvangen, kan een e-mail worden verzonden naar info@dopper.com.

14.8. Zonder toestemming van Klanten zal Dopper de gegevens nooit aan derden bekendmaken/leveren.

15. Rechtbank en toepasselijk recht

15.1. Op deze algemene voorwaarden en alle met Dopper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen tussen de Klant en Dopper betreffende of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank van Noord-Holland.