Beach Clear Green 735621

Voorwaarden

Op zoek naar de voorwaarden voor de Dopper Wave?


Download PDF van deze pagina hier.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Herroepingstermijnde termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Consumenteen natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Dageen kalenderdag;
Duurzame dragerelk hulpmiddel, waaronder e-mail, dat de Consument of Dopper in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem is gericht, op te slaan op een manier die het mogelijk maakt de informatie in de toekomst te raadplegen of te gebruiken gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie bestemd is, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Gewone overeenkomstelke overeenkomst tussen Dopper en de Consument die geen Overeenkomst op afstand is;
Herroepingsrechthet recht dat de Consument heeft om binnen de Herroepingstermijn de Overeenkomst op afstand op te zeggen;
Standaardformulier voor herroepinghet Europese Standaardformulier voor herroeping in Bijlage I bij deze algemene voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de Consument geen Herroepingsrecht met betrekking tot zijn bestelling heeft.
Overeenkomst op afstandeen overeenkomst tussen Dopper en de Consument waarbij, in het kader van een door Dopper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het afsluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van slechts één of meer soorten communicatie op afstand;
Prijsde prijs van de producten exclusief transportkosten, verzekering, drukwerk en btw;
Dopperde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde rechtspersoon en/of elke daarmee verbonden rechtspersoon of onderneming;
Type communicatie op afstandeen manier om een overeenkomst af te sluiten zonder dat de Consument en Dopper op hetzelfde moment fysiek in dezelfde ruimte aanwezig of vertegenwoordigd hoeven te zijn;
Websitede website met het adres www.dopper.com of een andere website van Dopper.

2. IDENTITEIT VAN DOPPER

Dopper B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA, Haarlem
Nederland

Telefoonnummer: + 31 (0) 23 – 737 044 5

E-mailadres: info@dopper.com

Kamer Van Koophandel-nummer: 57084556

Btw-nummer: NL-852431466B01

Dopper France SAS
155 Rue du FBG Saint Denis
75010 Paris
France

info@dopper.com

Siren nr 954 095 527
VAT nr FR954095527

3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dopper en op elke afgesloten Overeenkomst op afstand of Gewone overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen Dopper en de Consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal vóór het afsluiten van een overeenkomst aan de Consument beschikbaar worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Consument vóór het afsluiten van de overeenkomst worden geïnformeerd dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij Dopper en dat ze, op verzoek van de Consument, zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien een Overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt afgesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, onverminderd de vorige paragraaf en vóór het afsluiten van de Overeenkomst op afstand, op elektronische wijze aan de Consument beschikbaar worden gesteld, op zodanige wijze dat de tekst eenvoudig door de Consument kan worden opgeslagen op een Duurzame drager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Consument vóór het afsluiten van de Overeenkomst op afstand de locatie worden meegedeeld waar de algemene voorwaarden op elektronische wijze kunnen worden ingezien en dat ze, op verzoek van de Consument, op elektronische of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor producten of diensten, zijn de tweede en derde paragraaf mutatis mutandis van toepassing en kan de Consument zich, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die het gunstigst voor hem is.

4. HET AANBOD

 1. Indien een aanbod slechts gedurende een beperkte tijd geldig is of indien aan een aanbod voorwaarden verbonden zijn, zal dit uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod zal een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevatten. De beschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om de Consument in staat te stellen het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als Dopper afbeeldingen gebruikt, zullen deze afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten geven. Klaarblijkelijke vergissingen of fouten in het aanbod zullen Dopper niet binden.
 3. Elk aanbod zal informatie bevatten die de rechten en verplichtingen die deel uitmaken van de aanvaarding van het aanbod duidelijk maken voor de Consument.

5. DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het bepaalde in paragraaf 4 is een overeenkomst afgesloten wanneer de Consument het aanbod heeft aanvaard en aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan.
 2. Als de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, moet Dopper onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als een overeenkomst langs elektronische weg is afgesloten, dient Dopper passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en dient te zorgen voor een veilige webomgeving. Als de Consument elektronisch kan betalen, zal Dopper de ten behoeve van de elektronische betaling genomen veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Binnen de wettelijke parameters kan Dopper nagaan of de Consument in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en kan ook informatie inwinnen omtrent alle feiten en factoren die relevant zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van een Overeenkomst op afstand. Indien Dopper naar aanleiding van dit onderzoek gegronde redenen heeft om een Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, heeft hij het recht een bestelling of een verzoek te weigeren, welke weigering onderbouwd moet zijn, of kan hij aan de uitvoering van een bestelling of een verzoek bijzondere voorwaarden verbinden.
 5. Uiterlijk bij de levering van het product of het verlenen van de dienst aan de Consument, zal Dopper de volgende informatie verstrekken, schriftelijk of in een vorm die het de Consument mogelijk maakt de informatie op een toegankelijke manier op te slaan op een Duurzame drager:

a. het adres van de vestiging van Dopper waar de Consument contact mee kan opnemen of bezoeken voor klachten;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument het Herroepingsrecht kan uitoefenen of een duidelijke kennisgeving dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is;
c. informatie over service na verkoop en garanties;
d. de Prijs, inclusief alle belastingen, de leveringskosten voor zover van toepassing en de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
e. als de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
6. Als Dopper zich ertoe verbonden heeft een reeks producten te leveren, gelden de bepalingen van de vorige paragraaf alleen voor de eerste levering.

6. HERROEPINGSRECHT MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand die betrekking heeft op de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden binnen een Herroepingstermijn van 14 Dagen.
 2. De in paragraaf 1 bedoelde Herroepingstermijn gaat in op de Dag volgend op die waarop de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de Consument één bestelling heeft geplaatst voor meerdere producten: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij het laatste product ontvangt. Op voorwaarde dat Dopper de Consument vóór het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, mag Dopper een bestelling met verschillende producten met verschillende levertijden weigeren.
b.als de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij de laatste zending of het laatste onderdeel ontvangt;
c. in het geval van overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: op de Dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde partij het eerste product ontvangt.

3. De Consument kan een Serviceovereenkomst op afstand zonder opgave van redenen binnen een periode van 14 Dagen opzeggen. Dopper mag de Consument naar de redenen vragen, maar mag de Consument niet verplichten de redenen op te geven.De in paragraaf 3 vermelde Herroepingstermijn gaat in op de Dag na die waarop de overeenkomst is afgesloten.

4. Als Dopper de Consument niet over het Herroepingsrecht heeft geïnformeerd of het Standaardformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, eindigt de Herroepingstermijn 12 maanden na het beëindigen van de oorspronkelijke Herroepingstermijn zoals vastgesteld overeenkomstig de vorige paragrafen van dit artikel.

5. Als Dopper de in de vorige paragraaf vermelde informatie binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Herroepingstermijn verstrekt, zal de Herroepingstermijn 14 Dagen na de Dag waarop de Consument de informatie heeft ontvangen eindigen.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE HERROEPINGSTERMIJN

 1. Tijdens de Herroepingstermijn moet de Consument het product en de verpakking met zorg behandelen. De Consument mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het basisprincipe in dit verband is dat de Consument het product alleen mag inspecteren en gebruiken op de wijze waarop hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat het product op een andere dan de in paragraaf 1 beschreven manier is behandeld.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van het product als Dopper de Consument niet vóór of bij het afsluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijk vereiste informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

8. DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN

 1. Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, dient hij binnen de Herroepingstermijn via het Modelformulier voor herroeping of op een andere eenduidige wijze aan Dopper kenbaar te maken dat hij van dit recht gebruik wenst te maken.
 2. De Consument dient het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op die waarop de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving is gedaan, aan Dopper of aan een vertegenwoordiger van Dopper terug te zenden of te overhandigen. De Consument hoeft dit niet te doen indien Dopper heeft aangeboden het product op te halen. De Consument heeft de termijn voor retournering in ieder geval in acht genomen indien hij het product voor het einde van de Herroepingstermijn retourneert.
 3. De Consument dient het product en alle geleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking en overeenkomstig de door Dopper verstrekte redelijke en duidelijke instructies te retourneren. Het risico en de bewijslast met betrekking tot de juiste uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de geldende termijn ligt bij de Consument.
 4. De Consument draagt de directe kosten van het retourneren van het product. De Consument hoeft de kosten voor het retourneren van het product niet te dragen als Dopper niet heeft aangegeven dat de Consument deze kosten moet dragen of als Dopper aangeeft dat hij deze kosten voor zijn rekening zal nemen.
 5. Indien de Consument annuleert na uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst aan te vangen tijdens de Herroepingstermijn, zal de Consument aan Dopper een bedrag verschuldigd zijn dat evenredig is aan het ten tijde van de annulering reeds door Dopper uitgevoerde deel van de overeenkomst, ten opzichte van de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 6. De Consument zal geen kosten dragen voor het verrichten van diensten indien:

a. Dopper de Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de vergoeding van kosten in geval van herroeping of het Modelformulier voor herroeping heeft verstrekt; of
b. de Consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de dienst aan te vangen tijdens de Herroepingstermijn.

9.VERPLICHTINGEN VAN DOPPER IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Als Dopper de Consument de mogelijkheid biedt om op elektronische wijze de herroeping kenbaar te maken, zal Dopper na ontvangst van deze kennisgeving onverwijld een ontvangstbevestiging sturen.
 2. Dopper zal alle door de Consument verrichte betalingen, met inbegrip van de door Dopper in rekening gebrachte leveringskosten, voor het geretourneerde product onverwijld terugbetalen en in elk geval binnen 14 Dagen na de Dag waarop de Consument te kennen geeft dat hij van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Tenzij Dopper aanbiedt het product op te halen, mag hij de terugbetaling uitstellen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
 3. Voor de terugbetaling zal Dopper dezelfde betalingswijze gebruiken die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling zal zonder kosten voor de Consument plaatsvinden. Als de Consument voor een leveringsmethode heeft gekozen die duurder is dan de voordeligste standaard leveringsmethode, hoeft Dopper de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

10. UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Dopper kan de toepasbaarheid van het Herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen als Dopper die uitsluiting duidelijk kenbaar heeft gemaakt in het aanbod of tijdig vóór het afsluiten van de overeenkomst:

 1. Onderhoudscontracten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht zal verliezen zodra Dopper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

2. producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument zijn vervaardigd, of die klaarblijkelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

11. DE PRIJS

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, zal de Prijs van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behalve bij Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen na 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze door Dopper bedongen zijn en: a. de verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

a. de Consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen op de datum waarop de Prijsverhoging ingaat.
b. De in het aanbod vermelde Prijs voor de producten of diensten is inclusief btw.

12. NALEVING VAN DE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE GARANTIE

 1. Dopper garandeert dat de producten en/of diensten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen aan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht waren op de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten. Indien dit is overeengekomen, garandeert Dopper bovendien dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een aanvullende garantie van Dopper kan nooit de wettelijke rechten en vorderingen beperken die de Consument uit hoofde van de overeenkomst tegenover Dopper kan doen gelden als Dopper zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Onder een aanvullende garantie wordt verstaan elke door Dopper aangegane verplichting waarbij Dopper de Consument bepaalde rechten of vorderingen verleent die, qua omvang, verder reiken dan die welke Dopper wettelijk verplicht is te verlenen wanneer hij zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 4. Ondanks de strenge kwaliteitscontroles tijdens productie en opslag/transport kan Dopper geen ‘100% lekvrij’-garantie geven voor producten die verband houden met water.

13. LEVERING EN UITVOERING

 1. Dopper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van verzoeken om het verlenen van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de Consument aan Dopper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal Dopper aanvaarde bestellingen prompt en in elk geval binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte worden gesteld. De Consument zal in dat geval het recht hebben om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en kan eventueel recht hebben op schadevergoeding.
 4. Na beëindiging overeenkomstig de vorige paragraaf zal Dopper het door de Consument betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van de producten berust bij Dopper tot het tijdstip waarop de producten aan de Consument of aan een vooraf aangewezen en aan Dopper bekend gemaakte vertegenwoordiger worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De klant begrijpt en accepteert dat hun emailadres wordt toegevoegd aan de Dopper klant mailinglijst. De klant begrijpt dat zij zich op elk moment kunnen uitschrijven van deze mailinglijst.

14. BETALING

 1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, moeten de door de Consument verschuldigde bedragen binnen 14 Dagen na het begin van de Herroepingstermijn worden betaald, of, als er geen Herroepingstermijn geldt, binnen 14 Dagen na het afsluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst voor diensten gaat deze betalingstermijn in op de Dag na die waarop de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument kan, voor wat betreft de verkoop op afstand van producten aan consumenten, nooit in de algemene voorwaarden worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Wanneer vooruitbetaling wordt verlangd, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten, zolang de verlangde vooruitbetaling niet is betaald.
 3. De Consument heeft de plicht Dopper onverwijld op de hoogte te stellen van onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens.
 4. Als de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Consument, nadat hij door Dopper op de hoogte is gesteld omtrent de te late betaling en Dopper de Consument een extra termijn van 14 Dagen heeft verleend om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de Consument binnen deze extra termijn van 14 Dagen nog steeds niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Dopper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

15. KLACHTENPROCEDURE

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden omschreven en bij Dopper worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de Consument de tekortkomingen heeft ontdekt.
 2. Binnen een termijn van 14 Dagen na de datum waarop de klacht is ontvangen, zal er op een bij Dopper ingediende klacht worden gereageerd. Als er meer tijd nodig is om een klacht te behandelen, zal Dopper binnen de termijn van 14 Dagen reageren om de ontvangst te bevestigen en aan te geven wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument moet Dopper in elk geval 4 weken de tijd geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen over de uitvoerig en uitleg van deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. Dit doet overigens niet af aan de rechten die u hebt op grond van uw eigen nationale recht.

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en retourneren als je je uit de overeenkomst wilt terugtrekken.

Aan: Dopper B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA, Haarlem
Nederland

E-mail: info@dopper.com

Hierbij deel / delen ik / wij* mee dat ik / wij* me / ons terugtrek(ken) uit mijn / onze koopovereenkomst voor de volgende goederen / voor het verrichten van de volgende dienst *,

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van consument(en),

Adres van consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier schriftelijk wordt ingediend),

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.