Gebruiksvoorwaarden

Lees de Gebruiksvoorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website www.dopper.com.

1 DEFINITIES
In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Dopper Dopper B.V.
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
The Netherlands
KvK-nummer: 57084556

Gebruiksvoorwaarden

Met gebruiksvoorwaarden worden deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld;

Website

Met de website wordt de website: www.dopper.com bedoeld;

2 TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website.
 2. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

3 ACCOUNT

 1. Dopper geeft u de mogelijkheid om een account aan te maken. Dopper kan na verificatie van de ingevoerde gegevens het verzoek voor een account accepteren dan wel weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgaaf van redenen.
 2. Dopper is te allen tijde bevoegd het account van u zonder kennisgeving te verwijderen, wijzigen of schorsen. Dopper verwijdert in ieder geval het account indien u deze gebruiksvoorwaarden schendt. In geen geval is Dopper als gevolg van de beëindiging enige vergoeding verschuldigd.
 3. U kunt Dopper verzoeken het account te verwijderen. Dopper zal binnen vier weken gehoor geven aan een dergelijk verzoek.

4 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle op de Website beschikbare teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, zijn eigendom van Dopper of een van de aan haar gelieerde vennootschappen of licentiegevers.
 2. Dopper’s logo en merknaam zijn geregistreerde merken.
 3. Het is u uitsluitend toegestaan om de op de inhoud van de Website te gebruiken (zoals teksten, afbeeldingen, videobestanden, Dopper’s logo, merknaam of handelsnaam) indien Dopper daarvoor uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

5 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Dopper is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, niet beschikbaarheid of het niet actueel zijn van de informatie op de Website dan wel enig ander gebrek van de Website, behoudens indien en voor zover die schade is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Dopper.
 2. Dopper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van enig gebruik, verbetering, toevoeging, wijziging, schorsing of stopzetting van de Website of onze beëindiging van uw toegang tot de Website. Hieronder wordt tevens verstaan, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van:
  a. de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website; en
  b. de beëindiging van de diensten van Dopper; en
  c. de aanwezigheid van virussen; en
  d. eventuele fouten, virussen of tekortkomingen met betrekking tot het gebruik, storing of uitval van je hardware of software; en
  e. het feit dat de Website is gehackt is of anderszins door derden wordt gesaboteerd.
 3. Dopper is niet verantwoordelijk voor (opgevraagde) informatie van derden, danwel links op de Website die verwijzen naar websites van derden.
 4. Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de Website 24 uur per dag beschikbaar is, kunnen wij niet garanderen dat de Website continue zal werken of zonder onderbrekingen of foutloos zal zijn en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien, om welke reden dan ook, de Website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

6 VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Dopper en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers, te vrijwaren en te verweren tegen alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten en vergoedingen, voortvloeiend uit het onjuist gebruik van deze Website of onze producten, informatie of diensten, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de overdracht van informatie, gegevens of inhoud op de Website.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Dopper behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in augustus 2016.
 2. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.